ಮನದ ಮಾತು

Saturday, June 24, 2006

 

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ನೆನೆಯಲು ನೂರೆಂಟು ಹೆಸರುಗಳು

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞೋಪಃ ಶಾಂತಯೇ!

ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನಾದ ಗೌರಿಸುತ ಗಣೇಶನ ನೂರೆಂಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಾಮಾವಳಿ) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ತಪ್ಪು/ಅಚಾತುರ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಸರಿ ಪಡಿಸುವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ: ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿದ ಒಂದು ಫಾರ್ವಡ್ ವಿ-ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಈ ತಾಣ http://www.eprarthana.com/html/ganesh108.aspಜೈ ಗಣೇಶಗಣೇಶನ ನೂರೆಂಟು(೧೦೮) ಹೆಸರುಗಳು

ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

Akhurath ಅಖುರಥ One who has Mouse as His Charioteer ಇಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವ
Alampata ಆಲಂಪತ Ever Eternal Lord ಎಂದಿಗೂ ಅನಂತನಾದ ದೇವ
Amit ಅಮಿತ Incomparable Lord ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವ
Anantachidrupamayam ಅನಂತಚಿದೃಪಮಯಂ Infinite and Consciousness Personified ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವ
Avaneesh ಅವನೀಶ್ Lord of the whole World ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ
Avighna ಅವಿಘ್ನ Remover of Obstacles ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ
Balaganapati ಬಾಲಗಣಪತಿ Beloved and Lovable Child ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡುವವ, ಬಾಲಕ ಗಣಪತಿ
Bhalchandra ಬಾಲಚಂದ್ರ Moon-Crested Lord ಚಂದ್ರನಿಂದಲಂಕೃತನಾದವ
Bheema ಭೀಮ Huge and Gigantic ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ದೇಹಧಾರ್ಢ್ಯ ಉಳ್ಳವ
೧೦ Bhupati ಭೂಪತಿ Lord of the Gods ಭೂಮಿಗೆ ಯಜಮಾನ
೧೧ Bhuvanpati ಭುವನಪತಿ God of the Gods ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ
೧೨ Buddhinath ಬುದ್ದಿನಾಥ God of Wisdom ಬುದ್ದಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನು
೧೩ Buddhipriya ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯ Knowledge Bestower ಬುದ್ದಿವಂತ, ಜ್ಞಾನವಂತ
೧೪ Buddhividhata ಬುದ್ಧಿವಿಧಾತ God of Knowledge ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ
೧೫ Chaturbhuj ಚತುರ್ಭುಜ One who has Four Arms ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳುಳ್ಳವನು
೧೬ Devadeva ದೇವದೇವ Lord of All Lords ದೇವತೆಗಳ ದೇವ
೧೭ Devantakanashakarin ದೇವಾಂತಕನಾಶಕ Destroyer of Evils and Asuras ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನು
೧೮ Devavrata ದೇವವ್ರತ One who accepts all Penances ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆ
೧೯ Devendrashika ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಾ Protector of All Gods ದೇವತೆಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ
೨೦ Dharmik ಧಾರ್ಮಿಕ One who gives Charity ಧರ್ಮ ನಿರತನಾದವ
೨೧ Dhoomravarna ಧೂಮ್ರವರ್ಣ Smoke-Hued Lord ಧೂಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ದೇವತೆ
೨೨ Durja ದುರ್ಜ Invincible Lord ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಜೇಯ ದೇವತೆ
೨೩ Dvaimatura ದ್ವೈಮಾತುರ One who has two Mothers ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಉಳ್ಳವ
೨೪ Ekaakshara ಏಕಾಕ್ಷರ He of the Single Syllable ಒಂದು ಅಕ್ಷರದವ
೨೫ Ekadanta ಏಕದಂತ Single-Tusked Lord ಒಂದು ದಂತ (ಹಲ್ಲು) ಉಳ್ಳವ
೨೬ Ekadrishta ಏಕದೃಷ್ಟ Single-Tusked Lord ಒಂದು ದಂತ (ಹಲ್ಲು) ಉಳ್ಳವ
೨೭ Eshanputra ಈಶಪುತ್ರ Lord Shiva's Son ಈಶ್ವರನ ಪುತ್ರ
೨೮ Gadadhara ಗದಾಧರ One who has The Mace as His Weapon ಗದೆಯನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವ
೨೯ Gajakarna ಗಜಕರ್ಣ One who has Eyes like an Elephant ಆನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ
೩೦ Gajanana ಗಜಾನನ Elephant-Faced Lord ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ
೩೧ Gajananeti ಗಜನನೇತಿ Elephant-Faced Lord ಆನೆಯ ಮುಖದ ತರಹದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ
೩೨ Gajavakra ಗಜವಕ್ರ Trunk of The Elephant ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳವ
೩೩ Gajavaktra ಗಜವಕ್ತ್ರ One who has Mouth like an Elephant ಆನೆಯ ಬಾಯಂತೆ ಬಾಯನ್ನು ಉಳ್ಳವ
೩೪ Ganadhakshya ಗಣದಕ್ಷಯ (ಗಣನಾಯಕ) Lord of All Ganas (Gods) ಗಣಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ(ದೇವತೆಗಳು) ಅಧಿನಾಯಕ
೩೫ Ganadhyakshina ಗಣಧ್ಯಕ್ಷಿನ Leader of All The Celestial Bodies ಗಣಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ(ದೇವತೆಗಳು) ಅಧ್ಯಕ್ಷ
೩೬ Ganapati ಗಣಪತಿ Lord of All Ganas (Gods) ಗಣನಾಯಕ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಡೆಯ
೩೭ Gaurisuta ಗೌರಿಸುತ The Son of Gauri (Parvati) ಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ
೩೮ Gunina ಗುಣಿನ One who is The Master of All Virtues ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು
೩೯ Haridra ಹರಿದ್ರ One who is Golden Coloured ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವನು
೪೦ Heramba ಹೇರಂಬಾ Mother's Beloved Son ತಾಯಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ
೪೧ Kapila ಕಪಿಲಾ Yellowish-Brown Coloured ಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವ
೪೨ Kaveesha ಕವೀಶ Master of Poets ಕವಿಗಳಿಗೆಲಾ ಒಡೆಯ
೪೩ Kriti ಕೃತಿ Lord of Music ಸಂಗೀತದ ದೇವತೆ
೪೪ Kripalu ಕೃಪಾಳು Merciful Lord ಕರುಣಾಳಾದ ದೇವತೆ
೪೫ Krishapingaksha ಕೃಷಪಿಂಗಾಕ್ಷ Yellowish-Brown Eyed ಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವ
೪೬ Kshamakaram ಕ್ಷಮಾಕರಂ The Place of Forgiveness ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ
೪೭ Kshipra ಕ್ಷಿಪ್ರ One who is easy to Appease ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿಯುವವ
೪೮ Lambakarna ಲಂಬಕರ್ಣ Large-Eared Lord ಉದ್ದನೆಯ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವ
೪೯ Lambodara ಲಂಬೋದರ The Huge Bellied Lord ಉದ್ದನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನುಳ್ಳವ
೫೦ Mahabala ಮಹಾಬಲ Enormously Strong Lord ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೇವತೆ
೫೧ Mahaganapati ಮಹಾಗಣಪತಿ Omnipotent and Supreme Lord ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ದೇವತೆ
೫೨ Maheshwaram ಮಹೇಶ್ವರಂ Lord of The Universe ಮಹಾ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾನರಾದವ
೫೩ Mangalamurti ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ All Auspicious Lord ಮಂಗಳಕರನಾದ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ
೫೪ Manomay ಮನೋಮಯಿ Winner of Hearts ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನು
೫೫ Mrityuanjaya ಮೃತ್ಯುಂಜಯ Conqueror of Death ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು
೫೬ Mundakarama ಮುಂದಾಕರಮ Abode of Happiness ಸಂತಸವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವ
೫೭ Muktidaya ಮುಕ್ತಿದಾಯ Bestower of Eternal Bliss ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ
೫೮ Musikvahana ಮೂಷಿಕವಾಹನ One who has Mouse as Charioteer ಇಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವ
೫೯ Nadapratithishta ನಾದಪ್ರತಿಥಿಷ್ಟ One who Appreciates and Loves Music ನಾದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾಧಿಸುವವ, ಮೆಚ್ಚುವವ
೬೦ Namasthetu ನಮಸ್ತೇತು Vanquisher of All Evils and Vices and Sins ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವವ
೬೧ Nandana ನಂದನ Lord Shiva's Son ಶಿವನ ಮಗ
೬೨ Nideeshwaram ನಿಧೀಶ್ವರಂ Giver of Wealth and Treasures ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ
೬೩ Omkara ಓಂಕಾರ One who has the Form Of OM ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು
೬೪ Pitambara ಪೀತಾಂಬರ One who has Yellow-Coloured Body ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಮೈ ಉಳ್ಳವನು
೬೫ Pramoda ಪ್ರಮೋದ Lord of All Abodes ಮೋದಕಪ್ರಿಯ, ಮೋದಕಗಳ ಒಡೆಯ
೬೬ Prathameshwara ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರ First Among All ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೊದಲಾಗಿರುವವನು, ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯ ದೇವತೆ
೬೭ Purush ಪುರುಷ್ The Omnipotent Personality ಅಪ್ರತಿಮ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನು
೬೮ Rakta ರಕ್ತ One who has Red-Coloured Body ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು
೬೯ Rudrapriya ರುದ್ರಪ್ರಿಯ Beloved Of Lord Shiva ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು
೭೦ Sarvadevatman ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮನ್ Acceptor of All Celestial Offerings ಸರ್ವಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು,ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು
೭೧ Sarvasiddhanta ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ Bestower of Skills and Wisdom ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ದಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿದ್ದಿಸುವವನು
೭೨ Sarvatman ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ Protector of The Universe ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವನು
೭೩ Shambhavi ಶಾಂಭವಿ The Son of Parvati ಶಾಂಭವಿಯಾದ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯ, ಮಗನು
೭೪ Shashivarnam ಶಶಿವರ್ಣಂ One who has a Moon like Complexion ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವವನು, ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು
೭೫ Shoorpakarna ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ Large-Eared Lord ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು
೭೬ Shuban ಶುಭನ್ All Auspicious Lord ಶುಭದಾಯಕನಾದ ದೇವತೆಯು
೭೭ Shubhagunakanan ಶುಭಗುಣಕಣನ್ One who is The Master of All Virtues ಸರ್ವಕಾಯ, ಸರ್ವವಿಧಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವ
೭೮ Shweta ಶ್ವೇತ One who is as Pure as the White Colour ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವವನು
೭೯ Siddhidhata ಸಿದ್ದಿದಾತ Bestower of Success and Accomplishments ಕೀರ್ತಿಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ
೮೦ Siddhipriya ಸಿದ್ದಿಪ್ರಿಯ Bestower of Wishes and Boons ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ದಿಸುವವ
೮೧ Siddhivinayaka ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ Bestower of Success ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವ
೮೨
Skandapurvaja ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜ Elder Brother of Skand (Lord Kartik) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅಣ್ಣ
೮೩ Sumukha ಸುಮುಖ Auspicious Face ಪವಿತ್ರವಾದ, ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ಮುಖವನ್ನುಳ್ಳವ
೮೪ Sureshwaram ಸುರೇಶ್ವರಂ Lord of All Lords ಸುರದೇವತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಡೆಯನಾದವ
೮೫ Swaroop ಸ್ವರೂಪ್ Lover of Beauty ರೂಪವಂತನೂ, ಸುಂದರ ವದನ ಉಳ್ಳವನು
೮೬ Tarun ತರುಣ್ Ageless ಸದಾಕಾಲ ತರುಣಂತೆಯೇ ಇರುವವ
೮೭ Uddanda ಉದ್ದಂಡ Nemesis of Evils and Vices ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುವವನು, ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ
೮೮ Umaputra ಉಮಾಪುತ್ರ The Son of Goddess Uma (Parvati) ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ
೮೯ Vakratunda ವಕ್ರತುಂಡ Curved Trunk Lord ಬಾಗಿದ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳ ದೇವತೆ
೯೦ Varaganapati ವರಗಣಪತಿ Bestower of Boons ಬೇಡಿದ ವರ ನೀಡುವ ದೇವತೆ
೯೧ Varaprada ವರಪ್ರದ Granter of Wishes and Boons ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವ
೯೨ Varadavinayaka ವರದವಿನಾಯಕ Bestower of Success ಯಶಸ್ಸಿನ್ನು ಹರಸಿ ವರವನ್ನೀಯುವವ
೯೩ Veeraganapati ವೀರಗಣಪತಿ Heroic Lord ವೀರನಾದ ಗಣೇಶ ದೇವತೆ
೯೪ Vidyavaridhi ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ God of Wisdom ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿದೇವತೆ
೯೫ Vighnahara ವಿಘ್ನಹರ Remover of Obstacles ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವವನು
೯೬ Vignaharta ವಿಘ್ನಹರ್ತ Demolisher of Obstacles ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನು
೯೭ Vighnaraja ವಿಘ್ನರಾಜ Lord of All Hindrances ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಯಿಸಿ, ಅದರ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವವನು
೯೮ Vighnarajendra ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರ Lord of All Obstacles ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಯಿಸಿ,ವಿಘ್ನಗಳ ರಾಜನಾಗಿರುವವನು
೯೯ Vighnavinashanaya ವಿಘ್ನವಿನಾಶಾನಯ Destroyer of All Obstacles and Impediments ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವವನು
೧೦೦ Vigneshwara ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ Lord of All Obstacles ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ, ನಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವನು
೧೦೧ Vikat ವಿಕತ್ Huge and Gigantic ಬೃಹದಾಕಾರದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು
೧೦೨ Vinayaka ವಿನಾಯಕ Lord of All ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾಯಕನಾದವನು
೧೦೩ Vishwamukha ವಿಶ್ವಮುಖ Master of The Universe ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮುಖದಂತಿರುವವನು
೧೦೪ Vishwaraja ವಿಶ್ವರಾಜ King of The World ಪ್ರಪಂಚದೊಡೆಯ
೧೦೫ Yagnakaya ಯಜ್ಞಕಾಯ Acceptor of All Sacred and Sacrficial Offerings ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಿಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು
೧೦೬ Yashaskaram ಯಶಸ್ಕರಂ Bestower of Fame and Fortune ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು, ಸಿದ್ದಿಸುವವನು
೧೦೭ Yashvasin ಯಶಸ್ವಿನ್ Beloved and Ever Popular Lord ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕನಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯನಾದ ದೇವತೆಯು
೧೦೮ Yogadhipa ಯೋಗದೀಪ The Lord of Meditation ಯೋಗಕಾರಕನೂ, ಯೋಗದ ಅಧಿದೇವತೆಯೂ ಆದವನುಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
~ ಮನ

Comments:
ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿರುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯಲಿ.

ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ - ಆದರೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ೮೦ ರಿಂದ ೮೩ ವರೆವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ.

ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ
 
ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತವಿಶ್ರೀಯವರೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮದು :), ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಡಿತ. ಇದೀಗ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ.

~ ಮನ
 
ಮನವೆ.. Trunk ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಡಿಲು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು

೩೨. ಗಜವಕ್ರ >>> ಆನೆಯಂತೆ ಬಾಗಿದ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳವನು
೮೯. ವಕ್ರತುಂಡ >>> ಬಾಗಿದ ಸೊಂಡಿಲುಳ್ಳವನು
 
ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಮಪ್ರಿಯ :)
ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ.

~ ಮನ
 
ಮನ, ವಿದ್ಯಾವರಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ''ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ" ಎಂದಿರಬೇಕೇನೋ? (ವಾರಿಧಿ-ಸಮುದ್ರ(ಸಂಸ್ಕ್ರತ)

ಅಥವಾ, ವರಿಧಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೇನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತ್ರಿ :)
ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ.

~ ಮನ
 
ಏನ್ ಈಟುದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ಐತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ತಿನಿ.
 
cennaagide mana vre..

especially 'Shambhavi' :)
 
Thank you.
 
namaskaara,
nanage gandu magu huttidare KARNAna hesaridoaNa antaa. 'KARNA' antiDade, 'karna'na equivalent hesaru iduvaase.
nimmalli hesarugaLiddare kaLisi - raghavendra.kamalakar@gmail.com
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home
This page is powered by Blogger. Isn't yours?